Wzór wypowiedzenia o pracę za porozumieniem stron

przez | 20 sierpnia, 2023

Wzór wypowiedzenia o pracę za porozumieniem stron

W artykule tym przedstawimy wzór wypowiedzenia o pracę za porozumieniem stron. Jest to dokument ważny dla pracowników i pracodawców, który reguluje zasady rozwiązania stosunku pracy. Poniżej znajduje się wzór wypowiedzenia o pracę za porozumieniem stron.

Wzór wypowiedzenia o pracę za porozumieniem stron:

Tytuł

Wypowiedzenie o pracę za porozumieniem stron

Treść wypowiedzenia:

Niniejszym wypowiadam umowę o pracę zawartą dnia [data zawarcia umowy] pomiędzy mną a [nazwa pracodawcy].

Z uwagi na okoliczności związane z naszą współpracą, obie strony zgodnie z postanowieniami umowy postanowiły rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem stron.

Okres wypowiedzenia:

Okres wypowiedzenia wynosi [liczba dni] dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia niniejszego wypowiedzenia.

Obowiązki pracownika:

W związku z zakończeniem stosunku pracy, zobowiązuję się do przekazania wszystkich dokumentów i informacji, które są mi powierzone oraz do wykonania wszystkich obowiązków służbowych do dnia zakończenia umowy o pracę.

Zasady podpisania dokumentu:

Niniejsze wypowiedzenie o pracę zostaje sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Każda ze stron potwierdza swoje przyjęcie przez wetknięcie daty i własnoręczne podpisanie wypowiedzenia.

Podsumowanie

Zgodnie z powyższym, przedstawiony wzór wypowiedzenia o pracę za porozumieniem stron jest dokumentem niezbędnym w przypadku zakończenia stosunku pracy. Pracownik i pracodawca powinni znać swoje prawa i obowiązki w takiej sytuacji. Wzór wypowiedzenia o pracę za porozumieniem stron powyżej może służyć jako podstawowy przykład dla osób poszukujących informacji na ten temat.

  Jak długo należy pracować, aby przejść na emeryturę?