Zwolnienie lekarskie kod B – Informacje i Porady

przez | 9 listopada, 2023

Zwolnienie lekarskie to dokument, który uprawnia pracownika do nieobecności w pracy z powodu choroby lub urazu. Jednym z rodzajów takiego zwolnienia jest zwolnienie lekarskie kod B. W tym artykule przedstawimy informacje na temat zwolnienia lekarskiego kod B, zasady jego uzyskania oraz prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w związku z tym dokumentem.

Zwolnienie lekarskie kod B – czym jest?

Zwolnienie lekarskie kod B jest jednym ze specjalnych kodów, który oznacza pracownika niezdolnego do pracy z powodu choroby zakaźnej. Choroby te są objęte szczególną ochroną sanitarno-epidemiologiczną i wymagają indywidualnych postępowań.

Jakie choroby zakaźne mogą być objęte zwolnieniem lekarskim kod B?

Zwolnienie lekarskie kod B dotyczy chorób takich jak:

 • Grypa
 • Odra
 • Różyczka
 • Wścieklizna
 • Zapalenie wątroby typu A
 • I wiele innych.

Jak uzyskać zwolnienie lekarskie kod B?

Aby uzyskać zwolnienie lekarskie kod B, należy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu lub do placówki medycznej właściwej dla danej choroby. Lekarz na podstawie przeprowadzonego badania oraz oceny stanu zdrowia wystawi odpowiednią dokumentację potwierdzającą niezdolność do pracy.

Jak długo jest ważne zwolnienie lekarskie kod B?

Zwolnienie lekarskie kod B może mieć różny okres ważności, zależny od przewidywanego czasu trwania choroby. Czas trwania zwolnienia lekarskiego B jest ustalany przez lekarza i może być zmieniony w przypadku wystąpienia powikłań lub dłuższego leczenia.

Prawa pracownika związanego ze zwolnieniem lekarskim kod B

Pracownik, który posiada zwolnienie lekarskie kod B, ma prawo do:

 • Nieobecności w pracy bez utraty wynagrodzenia
 • Skorzystania z opieki medycznej i zasiłku chorobowego
 • Otrzymywania odpowiedniego zwrotu kosztów leczenia

Zwrot kosztów leczenia

Aby otrzymać zwrot kosztów leczenia, pracownik powinien zachować wszystkie dokumenty potwierdzające poniesione wydatki, takie jak recepty, faktury, rachunki. Następnie powinien złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie lub do pracodawcy, który jest zobowiązany do wypłaty zwrotu kosztów.

  Wszystko, co musisz wiedzieć o nieodpłatnym świadczeniu usług a VAT

Obowiązki pracownika i pracodawcy

Obowiązki pracownika

Pracownik związany ze zwolnieniem lekarskim kod B ma obowiązek:

 • Informowania pracodawcy o swojej nieobecności i przyczynach zwolnienia
 • Przestrzegania zaleceń lekarskich dotyczących powrotu do pracy
 • Przedstawienia pracodawcy oryginału zwolnienia lekarskiego kod B

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca, w przypadku otrzymania zwolnienia lekarskiego kod B, ma obowiązek:

 • Zwolnić pracownika na okres wskazany w dokumentacji medycznej
 • Zapewnić pracownikowi ochronę przed dalszym zakażeniem lub rozprzestrzenianiem się choroby
 • Wypłacać pracownikowi wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy zgodnie z przepisami prawa
 • Umożliwić pracownikowi powrót do pracy w przypadku zakończenia okresu zwolnienia lekarskiego

Podsumowanie

Zwolnienie lekarskie kod B jest dokumentem potwierdzającym niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby zakaźnej. Otacza go wiele praw i obowiązków zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Pracownik ma prawo do nieobecności w pracy, opieki medycznej oraz zwrotu kosztów leczenia. Pracodawca natomiast ma obowiązek zwolnić pracownika na określony czas, zapewnić ochronę przed zakażeniem oraz wypłacać wynagrodzenie za czas zwolnienia. Pamiętajmy, że każde zwolnienie lekarskie kod B powinno być traktowane z należytą uwagą i przestrzeganie jego wymagań jest istotne dla zachowania zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich pracowników.